POZIV za prijavu projekata iz područja sigurnosti biciklista u prometu na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

....

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje

POZIV

za prijavu projekata iz područja sigurnosti biciklista u prometu

na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

 

I.

 

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja sigurnosti biciklista u prometu na području Republike Hrvatske za 2023. godinu, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

 

II.

Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2023. godinu osigurana su sredstva za projekte povećanja sigurnosti biciklista u prometu sukladno točkama 7.3., 7.4. i 7.5., Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. i sukladno 2. posebnom cilju „Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2025. godine“, kojeg je nositelj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

 

III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

 

 • Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju nevladine i neprofitne organizacije, jedinice lokalne samouprave te obrazovne i znanstvene institucije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske te su upisane u odgovarajuće registre i posjeduju reference;

 • Prijava mora biti podnesena putem pošte u jednom primjerku, potpisana i ovjerena sa svim obveznim prilozima i dostavljena;

 • Prijava mora biti dostavljena najkasnije u propisanom roku;

 • Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja;

 • U prijavi se mogu zatražiti sredstva samo za poslove i djelatnosti koje se ne financiraju po posebnim propisima;

 • Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata;

 • Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži može iznositi najviše do 50% ukupnog proračuna projekta za aktivnosti „Izgradnja poligona za edukaciju o sigurnom upravljanju biciklom“ i „Postavljanje prometne signalizacije i opreme za povećanje sigurnosti biciklističkih ruta prema atraktorima putovanja (škole, zdravstvene ustanove, trgovački centri i sl.)“ dok za preostale aktivnost udio sredstava može iznositi do 80 % ukupnog proračuna projekta.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

 • Popis referenci o uspješno realiziranim poslovima/projektima u poslovanju do datuma podnošenja prijave (Potrebno je dostaviti popis referenci o do sada uspješno realiziranim poslovima/projektima koji su povezani s područjem sigurnosti cestovnog prometa na način da se prvo navedu reference koje su vezane za do sada realizirane projekte Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa - ako su projekti realizirani, te reference koje su vezane za realizaciju drugih projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa. Ako tražene reference ne postoje, potrebno je navesti obrazloženje zbog kojih razloga nema referenci);

 

 • Troškovnik za traženi projekt usklađen s planiranim proračunom za realizaciju projekta (Za traženi projekt dostaviti troškovnik koji treba biti usklađen s planiranim proračunom za realizaciju projekta, u kojem su jasno iskazane jedinične mjere, količine i jedinične cijene pojedinih aktivnosti i poslova te ukupni troškovi za sve prikazane aktivnosti i poslove realizacije projekta);

 

 • Imenovanu osobu – voditelja projekta koja je odgovorna za vođenje i realizaciju projekta, s dokazima čije kompetencije, obrazovanje i iskustvo iz područja sigurnosti cestovnog prometa daju jamstvo s obzirom na opseg projekta za njegovu kvalitetnu realizaciju i ostvarenje definiranih ciljeva. Preporuka je imati i popis odgovarajućeg stručnog kadra koji je u sastavu tima za realizaciju projekta s dokazima čije kompetencije, obrazovanje i iskustvo odgovaraju opsegu uspješne provedbe projekta, najmanje tri osobe;

 

 • Broj kandidata (sudionika) ili broj ciljanih skupina s brojem kandidata (sudionika) s kojima je planirana realizacija projekta (Uspješna realizacija projekta kao i iznos financijskih sredstava za sufinanciranje projekta kada je riječ o edukaciji, ovisi o broju kandidata (sudionika) koji će sudjelovati u projektu, odnosno o broju ciljanih skupina i s pripadajućim brojem kandidata (sudionika). Radi toga je potrebno dostaviti očekivani broj sudionika ili ciljanih skupina s brojem sudionika);

 

 • Razradu metodologije provedbe, praćenja rezultata i rokove provedbe projekta (Potrebno je detaljno prema jasno definiranim ciljevima i očekivanim učincima razraditi potrebne korake (faze) i planirane aktivnosti provedbe projekta (plan i slijed aktivnosti) što će se raditi, primjerice, edukacija, teorijska ili praktična ili teorijska i praktična, na koji način će se raditi, gdje će se provoditi, primjerice, učionica ili otvoreni prostor, tko će voditi, tko provoditi, tko nadzirati, s kojim sredstvima i pomagalima će se provoditi, koji sadržaji će se realizirati, kako pratiti ostvarenje rezultata, kako dobiti povratnu informaciju i kako obaviti evaluaciju. Uz to potrebno je precizno utvrditi rokove provedbe projekta u skladu s definiranim vremenskim planom provedbe projekta (konkretno definirati razdoblje provedbe projekta, njegov početak i završetak, ovisno o datumu prihvaćanja prijave projekta)).

 

Za realizaciju projekata temeljem ovog Poziva predviđena su sljedeća financijska sredstva za sufinanciranje projekata, prihvatljivi prijavitelji te osnovni kriteriji za odabir:

 

 1. Izgradnja poligona za edukaciju o sigurnom upravljanju biciklom, iznos pojedinačne potpore je 33.170,00 eura/poligon. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), osnovni kriterij za odabir projekta je sadržaj i opremljenost poligona,

 2. Provođenje edukacija i biciklističkih ispita upravljanja biciklom te primjene načela sigurnog ponašanja u prometu na cestama, prihvatljivi prijavitelji su isključivo odgojno-obrazovne institucije (osnovne i srednje škole), iznos pojedinačne potpore je 632,00 eura, osnovni kriterij za odabir projekta je broj položenih biciklističkih ispita,

 3. Podizanje svijesti o važnosti korištenja svjetala, reflektirajućih prsluka i kaciga za bicikliste, prihvatljivi prijavitelji su udruge koje se bave promoviranjem bicikliranja (biciklističke udruge), iznos pojedinačne potpore je 316,00 eura, osnovni kriterij za odabir projekta je broj obuhvaćenih osoba, a što uključuje podjelu prsluka i svjetala,

 4. Provođenje preventivnih i edukativnih aktivnosti za postojeće i potencijalne korisnike bicikala, prihvatljivi prijavitelji su udruge koje se bave promoviranjem bicikliranja (biciklističke udruge), iznos pojedinačne potpore je 316,00 eura, osnovni kriterij za odabir projekta je broj obuhvaćenih osoba,

 5. Provođenje medijskih kampanja usmjerenih starijoj populaciji vozača osobnih vozila i bicikala s ciljem povećanja svijesti o važnosti sigurnog sudjelovanja u prometu, prihvatljivi prijavitelji su udruge koje se bave promoviranjem bicikliranja (biciklističke udruge), iznos pojedinačne potpore je 316,00 eura, osnovni kriterij za odabir je broj obuhvaćenih osoba,

 6. Postavljanje prometne signalizacije i opreme za povećanje sigurnosti biciklističkih ruta prema atraktorima putovanja (škole, zdravstvene ustanove, trgovački centri i sl.), prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), iznos pojedinačne potpore je 4.000,00 eura, osnovni kriterij za odabir je učinkovitost predloženog rješenja na odabranoj prometnici.

U prihvatljive aktivnosti spadaju smirivanje prometa uvođenjem zona smirenog prometovanja s maksimalnom brzinom 30 km/h s dijeljenim prometnim površinama za bicikliste označenim prometnim znakom H79 i opremom za nadzor zone smirenog prometa (analiza prosječne brzine).

Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, i to razrađeno prometnim elaboratom koji se izrađuje nakon prihvaćanja projekta..

 

Za prijavljene projekte obavezno je povezivanje aktivnosti pod točkama 2., 3., 4. i 5..

Dokaz o povezivanje aktivnosti je izjava prijavitelja o suradnji prilikom prijave projekta te izvješće o suradnji nakon provedbe projekta.

 

IV.

 

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

 

V.

 

Prijava se podnosi isključivo u materijalnom obliku, ispisana, potpisana i ovjerena te sa svim obveznim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom „Za Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

 

VI.

 

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave.

 

 

VII.

 

Jedan subjekt može prijaviti najviše jedan (1) projekt.

 

 

VIII.

 

Vrednovanje projektnih prijava provest će se temeljem podataka o projektu iz obrasca za prijavu projekta i to vrednovanjem:

 • CILJEVA I OČEKIVANIH REZULTATA projekta sukladno područjima djelovanja Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021 do 2030.;

 • METODIČKE I LOGIČKE POVEZANOSTI PLANIRANIH AKTIVNOSTI s postavljenim ciljevima te odabranih metoda rada;

 • OSTVARIVOSTI I EKONOMIČNOSTI – kroz ostvarivost svih aktivnosti projekta unutar predloženog vremenskog razdoblja te odnos očekivanih učinaka i troškova;

 • KAPACITETA I KOMPETENCIJA – kroz prikladnost, kompetencije i iskustvo predloženog projektnog tima;

 • OBUHVATA KORISNIKA – kroz broj ciljanih skupina i teritorijalnu pokrivenost projekta;

 • NAČINA PRAĆENJA REZULTATA – kroz metodologiju i prikladnost načina praćenja rezultata projekta

 

Odabir projekata sukladno raspoloživim sredstvima obaviti će se uzimajući u obzir uravnoteženu prostornu distribuciju projekata na razini RH te temeljem kriterija povoljnijeg odnosa troškova i koristi predloženih mjera proračunatog na temelju podataka iz priloženog evaluacijskog obrasca.

Broj projekata koji će biti realizirani ovisit će o raspoloživoj količini financijskih sredstava.

 

IX.

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u roku od 45 dana nakon zatvaranja javnog poziva donijeti odluku o raspodjeli sredstava.

 

X.

 

Popis pristiglih i odobrenih zahtjeva za sufinanciranje bit će objavljen na portalu NPSCP.HR., a upite vezane za prijavu temeljem ovog javnog poziva možete uputiti na adrese e-pošte: ivica.jujnovic@mmpi.hr ili tibor.lehotkai@mmpi.hr.

 

Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti biciklista u prometu na području Republike Hrvatske za 2023. godinu objavljen je u Narodnim Novinama 153/2023, 20. prosinca 2023.