NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Prevencija distrakcije vozača

Statistička analiza podataka na čijim rezultatima su temeljene mjere i potencijali iz područje djelovanja „Prevencija distrakcije vozača“, odnosi se na prometne nesreće u kojima vozači upotrebljavaju mobilni uređaj tijekom vožnje.

 

Prema dosadašnjim podacima, teško je ustanoviti je li korištenje mobitela utjecalo na nastanak prometne nesreće ako nije provedena detaljna analiza, tj. vještačenje. Analizom baze utvrđeno je da je 0,1 % vozača koristilo mobitel, 34 % nije koristilo mobitel, dok za 66 % nema podataka. Prema analizama okolnosti može se pretpostaviti da bi distrakcija mogla imati utjecaj na oko 11% teških prometnih nesreća.

 

 

Za potrebe smanjenja broja teških prometnih nesreća kojima je potencijalna okolnost distrakcija vozača definirano je devet aktivnosti podijeljenih u tri mjere:

  • Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti;

  • Istraživanja;

  • Izmjena i dopuna zakonske regulative.

Provođenjem definiranih mjera predviđa se smanjenje broja osoba poginulih u prometnim nesrećama kao i broja teških prometnih nesreća kojima je okolnost distrakcija vozača za 50 % do kraja planskog razdoblja Nacionalnog plana, odnosno s 274 na 137 teških prometnih nesreća.

 

Tip mjere

Mjera

Aktivnost

Odgovornost

Razdoblje provedbe

Edukacija

Provođenje preventivno-edukativnih i promidžbenih aktivnosti

Proširenje postojećih preventivno-edukativnih programa primjerenim sadržajima u srednjim školama – uvođenje sadržaja vezanih za prometnu kulturu i sigurno ponašanje u prometu

MZO, MUP, MMPI, HAK, RSO

I.

Inženjerska rješenja

Istraživanja

Istražiti (inovativne) mogućnosti onemogućavanja vozača da koriste mobitel tijekom vožnje i predložiti rješenja

MUP, RSO

II.

Istražiti načine rada i učinkovitost prometnih kamera koje bilježe telefoniranje, tipkanje itd. te predložiti rješenja za postavljanje istih

UJC, MMPI, RSO

II.

Istraživanje inovativnih metoda za utvrđivanje stvarnog stanja i trendova korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga od strane vozača tijekom vožnje

RSO, MUP

II.

Istraživanje mogućnosti primjene suvremenih izvora podataka i suvremenih metoda analitike u podizanju razine sigurnosti u cestovnom promet (npr. utvrđivanja lokacija i vremena na kojima dolazi do učestalijeg korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga od strane vozača i sl.)

RSO, MUP

I.

Istraživanje inovativnih mogućnosti određivanja točnog vremena nastanka prometne nezgode

RSO, MUP

I.

Istraživanje inovativnih metoda korištenja različitih izvora podataka (podatkovna fuzija) za utvrđivanje povezanosti prometnih nesreća s korištenjem elektroničkih komunikacijskih usluga.

RSO, MUP

II.

Razmotriti i predložiti mogućnosti za povećanje broja retroaktivnih ispitivanja korištenja mobilnih uređaja u slučaju teških prometnih nesreća (u cilju utvrđivanja je li vozač koristio mobitel tijekom nastanka prometnih nesreća)

MUP, RSO, MPU

I.

Zakonska regulativa

Izmjena i dopuna zakonske regulative

Novelacija pravilnika i važećih smjernica za reguliranje sadržaja za sve kategorije prometnica koji mogu imati potencijalni utjecaj na distrakciju vozača

MMPI, MUP, UJC, RSO

I.