NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA: Radna skupina

 

....

Na temelju pozitivnih pokazatelja o opravdanosti Nacionalnog plana, Vlada Republike Hrvatske kao nositelja određuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Za djelotvorniju provedbu Nacionalnog plana ministar unutarnjih poslova imenuje radnu skupinu na prijedlog ministarstava, znanstvenih i stručnih organizacija. U ime Ministarstva unutarnjih poslova kao nositelja Nacionalnog plana, imenuje se voditelj, jedan zamjenik voditelja i dva člana, u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jedan zamjenik voditelja i jedan član, u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Fakulteta prometnih znanosti, Hrvatskog autokluba, Centra za vozila Hrvatske, Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta i Hrvatskog ureda za osiguranje po jedan član.

Radna skupina minimalno svake tri godine provodi evaluaciju provedbe Nacionalnog plana kroz praćenje rezultata provedenih mjera uz izradu detaljne statističke analize baze podataka o prometnim nesrećama, kao i analize trendova u područjima djelovanja.

 

Područje djelovanja Radne skupine

Članovi Radne skupine imaju stručnu ulogu.

Za svoj rad odgovaraju ministru nadležnom za unutarnje poslove.

Radna skupina provodi Nacionalni plan realizacijom sljedećih zadaća:

  • predlaže Plan potreba ministru unutarnjih poslova
  • predlaže, razrađuje, odlučuje i prati donošenje i realizaciju mjera i aktivnosti
  • provodi vrednovanje provedenih aktivnosti i evaluaciju provedbe Nacionalnog plana
  • prema dobroj praksi EU imenuje znanstvenu instituciju za izradu godišnjih i evaluacijskih izvješća o provedbi Nacionalnog plana, temeljem kojih će predložiti mjere za poboljšanje stanja sigurnosti
  • podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnja izvješća o realizaciji Nacionalnog plana zajedno s financijskim izvješćem
  • u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova izvješćuje širu javnost o planiranim aktivnostima i postignutim rezultatima.