Listopad 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

POZIV za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje

POZIV

za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

 

I.

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

II.

Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2023. godinu osigurat će se sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta, sukladno točki 7.9., Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. - Sigurna infrastruktura i točkom 7.6 Sigurnost motociklista i mopedista u dijelu inženjerskih rješenja vezanih za sanaciju visokorizičnih dionica cesta za ovu kategoriju vozila.

 

III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

 • Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.

 • Prijava mora biti dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;

 • Prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;

 • Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja sanacije,

 • Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 93.000 eura u slučaju da je projekt financijski veći;

 • Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično;

 • Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata;

 

 • Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

 • Dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu, Sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;

 • Suglasnost upravitelja cesta na kojima će se izvoditi sanacija;

 • Ispunjen Evaluacijski obrazac iz priloga ovog poziva ovjeren od ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti;

 • Jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju;

 • Jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 133.000 eura;

 • Jamstvo realizacije sanacije tijekom 12 mjeseci od dana potpisivanja sporazuma,

 • Točan iznos financijskih sredstava (s PDV-om) koji se traži od Nacionalnog plana, maksimalno 93.000,00 EUR s PDV-om.

 • Za sve zahvate potrebno je provesti i Reviziju cestovne sigurnosti sukladno Pravilniku o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnost NN 55/2022.

 

IV.

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

 

V.

Predlagatelji trebaju dostaviti potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

 

VI.

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave.

 

VII.

Broj projekata koji će biti realizirani ovisit će o raspoloživoj količini financijskih sredstava.

VIII.

Radna skupina zadužena za provedbu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. će u roku od 45 dana nakon zatvaranja javnog poziva donijeti odluku o raspodjeli sredstava za sanaciju opasnih mjesta, po javnom pozivu za 2023. godinu.

IX.

Odabir projekata sanacije sukladno raspoloživim sredstvima obaviti će se uzimajući u obzir uravnoteženu prostornu distribuciju projekata na razini RH te temeljem kriterija povoljnijeg odnosa troškova i koristi predloženih mjera proračunatog na temelju podataka iz priloženog evaluacijskog obrasca.

X.

Popis pristiglih i odobrenih zahtjeva za sufinanciranje bit će objavljen na portalu NPSCP.HR.

 

EVALUACIJSKI OBARAZAC

 

Naziv/oznaka ceste, dionice ili raskrižja (zone obuhvata sanacije)

 

Ukupna dužina cesta u zoni obuhvata

 

PGDP ili PDP u zoni obuhvata - glavni pravac

 

PGDP ili PDP u zoni obuhvata - sporedni pravac (ako postoji)

 

PLDP u zoni obuhvata glavni pravac

 

PLDP u zoni obuhvata - sporedni pravac (ako postoji)

 

Broj nesreća sa poginulim osobama u zoni obuhvata sanacije u posljednjih 5 godina

 

Broj poginulih osoba u zoni obuhvata sanacije u posljednjih 5 godina*

 

Broj nesreća sa teško ozlijeđenim osobama u zoni obuhvata sanacije u posljednjih 5 godina*

 

Broj teško ozlijeđenih osoba o u zoni obuhvata sanacije u posljednjih 5 godina

 

Procijenjeni trošak sanacije (prema projektantskom troškovniku)

 

Procijenjeni učinak sanacije (postotak smanjenja broja smrtno stradalih osoba u narednih 5 godina) **

 

Procijenjeni učinak sanacije (postotak smanjenja broja teško stradalih osoba u narednih 5 godina) **

 

 

*za navedeno dostaviti izvor podataka i tablični prikaz nesreća po godinama

** Postotak smanjenja računa se u odnosu na proteklo petogodišnje razdoblje npr. ukoliko su na nekoj opasnoj dionici/mjestu u proteklih 5 godina smrtno stradale 4 osobe i 20 ih je bilo teško ozlijeđeni, a nakon provođenja mjera sanacije očekuje se da neće bit smrtno stradalih i da će se broj teško ozlijeđenih smanjiti na 5 u 5 godina, u tom slučaju:

 • Procijenjeni učinak sanacije (postotak smanjenja broja smrtno stradalih osoba u narednih 5 godina) iznosi 100%

 • Procijenjeni učinak sanacije (postotak smanjenja broja teško stradalih osoba u narednih 5 godina) iznosi 75%

 .................

 

NAPOMENA:

Javni poziv će biti objavljen u Narodnim novinama 08. veljače 2023. te od tog dana započinje rok dostave koji traje 45 dana.

 

 

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 30 Ožujak 2023 08:51